Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-opdrachtne­mer:  L.J. Roumen, eigenaar van Meining Road Studios, hierna genoemd Meining Road Studios;

-op­drachtge­ver: de natuurlijke persoon of de rechtsper­soon die aan L.J. Roumen en/of Meining Road Studios schriftelijk (per brief of via een bevestigende e-mail) opdracht(en) en wijzigingen of aanvullingen op opdrachten ver­leent.

ARTIKEL 2

Alle opdrachten aan Meining Road Studios houden de aan­vaarding van deze Algemene Voor­waarden in. Bij het samentreffen van eventu­ele inkoop­voorwaarden van op­drachtgever en de onderhavige voorwaar­den zullen de laatste uitdrukkelijk prevaleren tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL3
Alle offertes zijn 4 weken geldig. Prijsopgaven in offertes zijn vrijblijvend tot aan de dag van akkoord / ondertekening, en kunnen wijzigingen ondergaan door tussentijdse veranderingen, aanpassingen of uitbreidingen van de werkzaamheden door de opdrachtgever, alsmede door prijsstijgingen van licenties voor te gebruiken muziek. Extra uren door latere aanpassingen / wensen worden berekend op basis van het uurtarief van Meining Road Studios.

ARTIKEL 4

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden, indien niet exact voorzienbaar in het stadium van de offerte, niet meegenomen in de offerte, maar als aparte post toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers wordt € 0,35 per km. in rekening gebracht.

ARTIKEL 5
De montage verloopt in 2 fasen.
Fase 1 is de ruwe montage. De klant geeft inhoudelijke feedback.

Fase 2 is de eindversie die gemaakt en afgeleverd wordt n.a.v. de inhoudelijke feedback.

Verdere aanpassingen na aflevering van de finale versie 2 worden separaat in rekening gebracht als meerwerk volgens uurtarief.

ARTIKEL 6

De gebruikte muziek bij de film- of fotoproductie valt onder de Music Standard License van EnvatoMarket.  De Music Standard License is toegestaan voor gebruik in “… , DVD’s, websites, online video’s (You Tube, Vimeo etc.),  corporate video’s, web promo’s, social media , live performances, Indie films.”
Voor alle licentievoorwaarden en FAQ’s met betrekking tot de Music Standard License zie www.audiojungle.net.   Voor alle overig gebruik van de film-/fotoproductie door opdrachtgever gelden in Nederland de regels van Buma Stemra, in het buitenland de regels van de bevoegde P.R.O., welke door de opdrachtgever gerespecteerd moeten worden en die buiten de verantwoordelijkheid van Meining Road Studios vallen. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het kopen van eventueel benodigde rechten van Buma Stemra of  buitenlandse P.R.O.’s.

ARTIKEL 7

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van een afgeleverde opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk  (per brief of via e-mail)  door Meining Road Studios ontvangen te zijn, waarna Meining Road Studios alles in het werk zal stellen om het gemelde probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

ARTIKEL 8

Voor overmachtssituaties van welke aard dan ook, die afgesproken werkzaamheden of (dagdelen van) opnamedagen verhinderen, zoals  bijvoorbeeld problemen met/bij Openbaar Vervoer, vliegreizen, eigen vervoer, files, ziekte, ernstige persoonlijke omstandigheden etc. is Meining Road Studios op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig.

ARTIKEL 9

Indien een verleende opdracht door de opdrachtgever voor of tijdens de afgesproken werkzaamheden wordt geannuleerd, blijft het overeengekomen bedrag voor de opdracht verschul­digd per vervaldag van de factuur, tenzij anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 10

Het auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom in de zin van de Auteurswet berusten bij Meining Road Studios. Bij aflevering van de film- of fotoproductie geeft Meining Road Studios toestemming voor het in de offerte vermelde gebruik onder voorbehoud van:

a. het niet verwijderen van een eventuele bronvermelding in de zin van de Auteurswet op de aftiteling, zijnde filmpjeopmaat.nl,  Meining Road Studios of L.J. Roumen;

b. tijdige betaling van de rekening.

ARTIKEL 11

Meining Road Studios behoudt zich het recht voor om, ten behoeve van eigen promotionele doeleinden, een deel  ( max. 3 minuten) van de afgeleverde film- of fotoproductie vanaf 14 werkdagen na aflevering te laten zien op bv. de eigen website of andere media, tenzij anders overeengekomen is.

ARTIKEL 12

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aan­spraken van derden.
Meining Road Studios is voor aantoonbare schade slechts aansprakelijk tot het maximale bedrag van het offerte/factuurbedrag.

ARTIKEL 13

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 3% rente per maand in reke­ning te brengen vanaf de vervaldag, alsmede € 50,00 euro voor de eerste aanmaning. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14

Op elke overeenkomst met Meining Road Studios en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepas­sing in de ruimste zin des woords.          

 

Nijmegen, 1 januari 2018


Tarieven op aanvraag - mail of bel / app naar 0651647718